Karjeras centra projekti

Projekts "Duālās sporta karjeras vadlīnijas"

Latvijas Universitātes Karjeras centrs projekta "Duālās sporta karjeras vadlīnijas" (“More than gold”) ietvaros ir izstrādājis vadlīnijas augstākās izglītības iestādēm duālās karjeras atbalstam. Kopumā projektā piedalījās 6 valstis: Latvijas Universitāte kā projekta vadošais partneris, savukārt, partneru konsorciju veidoja Alexandru Ioan Cuza universitāte (Rumānija), Catolica San Antonio de Murcia universitāte (Spānija), Coimbra universitāte (Portugāle), Universitāte degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara (Itālija) un nevalstiskā organizācija “The European Athlete as Student” (Malta).

Projektā  izstrādātās vadlīnijas valstiskam līmenim duālās sporta karjeras atbalstam ir iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijā ar mērķi tās rekomendēt visām pārējām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Sporta organizācijas, treneri un lēmumu pieņēmēji sportā duālās karjeras situāciju vērtē tikai no sportista viedokļa (talantīgi un orientēti uz sporta mērķu sasniegšanu), savukārt profesori un augstskolas administrācija uzskata studentu tikai par zinātniskā grāda pretendentu. No otras puses sportisti tiek pakļauti ne tikai vecāku, treneru un klubu spiedienam, lai sasniegtu labākos sporta rezultātus, bet arī profesoru spiedienam, lai izpildītu savas studenta saistības.

Tādējādi lēmumu pieņēmējiem būtu jāuzņemas atbildība par nacionālās duālās karjeras tiesību aktu īstenošanu, kā arī par politikas īstenošanu tieši augstākās izglītības iestāžu līmenī, kas atbalsta studentu – sportistu duālo karjeru.

Projekta “More than gold” ietvaros apkopotie būtiskākie priekšlikumi un secinājumi duālās karjeras atbalstam ir sekojoši:

Finansiāls atbalsts:

  • Sporta iespējas. Lai piedāvātu šo pakalpojumu, būtu nepieciešami lieli ekonomiskie ieguldījumi ne tikai kā sākotnējās investīcijas, bet arī kā nepieciešamās tehniskās apkopes un personāla nodrošināšanas izmaksas. Mēs saskatām, ka tā ir lielākā problēma, un daudzas augstskolas nevar atļauties šādus ieguldījumus.
  • Mācību maksas atlaide / skolas stipendija studentam – atlētam (SA) sedz izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās un treniņiem. Ekonomiskais atbalsts sportistiem kopumā ir ļoti svarīgs. SA, kas īsteno gan akadēmisko, gan sporta karjeru, var pieteikties uz atbrīvojumu no mācību maksas vai uz augstskolas sportistu stipendiju, kuru mērķis ir sniegt ekonomisko atbalstu. Atlaide no mācību maksas vai stipendija var būt spēcīgs, motivējošs pakalpojums SA, it īpaši, ja viņiem ir nepieciešams daudz ceļot treniņu nolūkos un piedalīties augsta līmeņa sacensībās.

Ierosinām attīstīt visaptverošus un pārredzamus duālās karjeras finansiālos atbalsta veidus, kas veidoti uz noteiktiem atbilstības kritērijiem.

Apsveramie aspekti var būt šādi: mācību maksas segšana pilnībā vai samazināta mācību maksa, atkarībā no izglītības programmas, sporta veida; finansiālā atbalsta noteikšana ar sportu saistītu izdevumu segšanai, piemēram, dalības maksas, treniņi vai ceļa izdevumi utt.

Infrastruktūra: izmitināšanas iespējas / naktsmītnes, sporta infrastruktūra, izglītības iestādes. Izmitināšanas pakalpojumu galvenais mērķis ir nodrošināt mājvietu augstskolas studentiem un palīdzēt jaunpienācējiem aklimatizēties un pielāgoties jaunajai videi. Ja runājam par SA, vispārējais mērķis ir nodrošināt SA iespēju dzīvot pēc iespējas tuvāk augstskolai. Pakalpojumu būtība ir saistīta ar dzīvesvietas atrašanās vietu, netālu no izglītības un sporta bāzes, nav papildu finansiālas prasības personāla uzturēšanai. Labākajā variantā fakultātei jāatrodas augstskolas pilsētiņā, kas nodrošina: bezmaksas interneta piekļuvi, e-pasta pakalpojumus, bibliotēku, laboratorijas un pētniecības centrus, kultūras centru, studentu pašpārvaldi, ēdnīcu, karjeras konsultācijas centru utt. Šīs iespējas palīdz SA apvienot studijas un augsta līmeņa treniņus. Duālās karjeras vadlīnijās ir ierosināts, ka sporta nodrošinājuma vietai jāatrodas tuvu izglītības iestādēm un dzīvesvietai, lai atvieglotu sportistu mobilitāti. Duālās karjeras izglītības galvenais mērķis: iestādēm jābūt infrastruktūras iespējām, augstu sasniegumu sporta treniņu iespējām un studiju iespējām, kas paredzēts SA atbalstam. Labas infrastruktūras kvalitātes sekmē labus rezultātus studijās, kas sekmē sasniegt arī labus rezultātus sportā. SA var piemērot īpašu elastīgo studiju grafiku, lai efektīvi pārvaldītu laiku.

Tutori (mentori): Sporta tutorings jāveic norīkotam sporta tutoram, kura uzraudzībā ir nodaļas koordinators. Sportistu treniņu grafiks un akadēmiskais kalendārs tiek analizēts kopā, tādējādi iepriekš atklājot iespējamās problēmas un studenta vajadzības. Šis sporta duālās karjeras modelis studentiem-sportistiem sniedz individuālu uzmanību, tostarp personīgas tikšanās ar viņu sporta tutoru viens pret vienu vai virtuālā veidā. Šajās sanāksmēs tiek apspriesti tādi aspekti kā akadēmiskā laika plānošana, padomi, kas augstu sasniegumu sportistam būt vajadzīgi, lai atvieglotu pāreju uz augstskolu un darba dzīvi pēc sporta karjeras pārtraukšanas. Sporta tutors ir atbildīgs par informācijas vākšanu, lai padarītu studentiem-sportistiem pieejamus resursus, kas viņiem varētu būt nepieciešami kā palīglīdzeklis, veicot aktīvu darba meklēšanu.

Trīs teorētiskie principi, kas jāņem vērā sporta tutoringa modelī: integrācija, individualitāte un proaktivitāte.

Mācību programmu prasības. Individuāls studiju plāns. Daudziem SA ir nepieciešams individuāls studiju plāns gan treniņu, gan mācību saistību dēļ. E-studijas ir iespējams risinājums šo problēmu pārvarēšanai, jo ļauj studentiem sekot kursiem, nepiedaloties lekcijās. Dažus augstskolas studiju kursus nevar pilnībā piedāvāt tiešsaistē. Šādā gadījumā tie būtu jāpielāgo tā, lai sportisti studenti varētu apgūt tālmācībā vismaz daļu no kursa programmas, ar iespēju atstrādāt obligāto daļu klātienē, kad viņi to spēj.

Elastīgs eksāmenu grafiks. Kad sporta sacensības, treniņnometnes pārklājas ar eksāmeniem, SA vajadzētu būt iespējai pieprasīt eksāmenu grafika pielāgošanu. Parasti tas attiecas galvenokārt uz rakstveida eksāmeniem, jo ​​šāda eksāmena sesija ir mazāk piemērota duālajai sporta karjerai. Tomēr tas nav obligāti, un to pašu duālo karjeras atbalsta pakalpojumu var piemērot arī cita veida eksāmeniem. Vislabākais scenārijs ir tad, ja SA savlaicīgi paziņo sporta sacensību kalendāra datumus, lai savlaicīgi varētu saskaņot eksāmenu grafiku.

Sociālais atbalsts. Ģimene, vecāku loma, palīdzot bērniem apvienot sportu un izglītību, ir svarīga jo īpaši sešās galvenajās kategorijās: 1) kontrole pār skolas darbu; 2) transportēšana uz treniņiem un sacensībām; 3) treniņu un sacensību uzraudzība; 4) morālais atbalsts; 5) finansiāls atbalsts; un 6) dzīvesveida pielāgošana.

Sporta jomā treneriem ir izšķiroša loma sportistu fiziskās, psiholoģiskās un sociāli emocionālās attīstības ietekmēšanā.

Visam akadēmiskajam personālam (piemēram, pasniedzējiem un administrācijai) izglītības programmas ietvaros plānot seminārus, kursus par duālo karjeru, kuru laikā būtu jāsniedz institucionālā, vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī iegūtā informācija par duālo karjeru.

Paredzēt institucionālu duālās karjeras komiteju, kurā būtu iekļauti attiecīgo sportistu atbalsta grupas pārstāvji (piemēram, sportisti, ģimenes locekļi, sporta personāls, karjeras personāls).

Cita veida atbalsts. Slavas siena izglītības sistēmā tiek izmantota kā veids, kā apbalvot studentus sportistus ar labāko akadēmisko izglītību. Šajā ziņā sporta nopelnu atzīšana ir interesants labās prakses piemērs, kas izstrādāts augstskolā. Ir konstatēts, ka labākie sportisti ir iekšēji motivēti, taču viņiem ir arī augstas iekšējās pašregulēšanas vērtības, t.i., viņu paradumus bieži ietekmē spiediens un sociālās vajadzības.

Šajā ziņā slavas siena ir kā sabiedrības noteikts veids, kas atzīst sportistu centienus. Tam var tikt pievienota arī naudas balva, kas darbojas kā ārējās motivācijas avots. Augstskolas sporta centra pienākums ir apkopot sporta sasniegumus līdz mācību gada beigām, kurā notika attiecīgās sacensības.

Vairāk informācijas par sporta duālās karjeras ieteikumiem ir pieejama šeit.

Vairāk informācijas par projekta rezultātiem ir pieejama šeit: https://morethangold.eu/.

Jautājumu vai nepieciešamas papildinformācijas gadījumā aicinam ar mums sazināties: ilvis.abelkalns@lu.lv, anda.paegle@lu.lv.