Iepazīsties ar profesiju: Interešu izglītības skolotājs.

 

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Tā ir neformālā izglītība kā mērķtiecīgi organizēta bērnu un jauniešu individuālajām interesēm atbilstoša izglītojoša darbība, kas ir brīvprātīga, un tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

 

Interešu izglītības skolotājs darbā:

- attīsta bērnu un jauniešu spējas un talantus;

- nodrošina iespējas bērnu un jauniešu radošai pašizpausmei un individualitātes izkopšanai;

- nodrošina saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem;

- sekmē pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu audzēkņos;

- veicina preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanā jaunatnes vidū;

- nodrošina ievirzi jauniešu karjeras izvēlē;

- aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām;

- rūpējas par skolēnu drošību un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

- ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

 

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

 

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie dokumenti, jābūt izpratnei par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm vienotajā Eiropas izglītības telpā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci, jābūt komunikablam un jāspēj veidot lietišķa sadarbība ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem, jāspēj strādāt komandā, jāprot izmantot alternatīvus komunikācijas līdzekļus, jāspēj motivēt skolēnus darbam un reaģēt uz skolēnu vajadzībām. Valsts valodas prasmēm jābūt augstākajā līmenī, kā arī jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

 

Ja vēlies noskaidrot savu atbilstību šai vai citām profesijām, piesakies uz karjeras konsultāciju pa epastu karjera@lu.lv

Dalīties