Brīvprātīgais darbs ir pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās.

Jauniešu brīvprātīgais darbs:

  • ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu;
  • tiek veikts bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās;
  • var tikt īstenots neformāli (piemēram, kaimiņiem izpalīdzot), vai strukturēts bezpeļņas organizācijās. Visbiežāk tas ir daļēja laika darbs un var notikt vienas dienas vai vairāku gadu garumā, dažādos darba laukos.
  • var būt veicams arī kādā citā pasaules valstī ārpus savas ierastās vides, kur pastāv sveša kultūra un runā citā valodā;
  • kaut arī brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi. Papildu tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas brīvprātīgais darbs notiek. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana programmā;
  • nedrīkst būt izmantots brīvprātīgā darba organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā. Uz jauniešu brīvprātīgo darbu attiecināmi darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi un ierobežojumi (Jaunatnes likums, 9.pants).

Sadaļas izveidei izmantota informācija no tīmekļa vietnēm:
www.brivpratigie.lv
jaunatne.gov.lv