Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
3.solis: NOSKAIDRO, KO VĒLAS DARBA DEVĒJS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.10.2014

Ieraksts CV, kas apliecina jau iegūtu darba pieredzi, ir svarīgs faktors darba atrašanai, tomēr tas vēl negarantē veiksmi, ja darba meklētājs nespēj efektīvi izmantot iegūtās prasmes, zināšanas, kā arī pārliecināt darba devēju par savu piemērotību darbam. Ne vienmēr darba pieredzi ir iespējams iegūt uzreiz, piemēram, pilna laika studiju vai nepieciešamo iemaņu trūkuma dēļ. Šādā situācijā svarīgākais ir uzrādīt savas prasmes un iemaņas, kas var būt iegūtas arī cita veida aktivitātēs, piemēram, brīvprātīgajā darbā, projektos, konkursos, mācībās vai brīvā laika aktivitātēs.  Katra šī aktivitāte veicina dažādu prasmju pilnveidošanu un ir noteiktas prasmes un zināšanas, kas darba tirgū tiek augstu vērtētas.

Ir četras prasmju pamatgrupas, kas darba tirgū ir pieprasītas.

Pašpaļāvības prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu patstāvību un iniciatīvu darbā. Tas nozīmē apzināties sevi, savas stiprās puses, prast izvirzīt prioritātes un sasniedzamos mērķus, efektīvi izmantot resursus, organizēt darbu. Pašpaļāvību raksturo arī tas, kā tu proti pārskatīt, izvērtēt savu pieredzi un kā mācies no tās. Priekšstats par pašpaļāvību veidojas arī no tā, kā tu runā par sevi, saviem mērķiem un sasniegumiem.

Sociālās prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu spēju efektīvi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski. Sociālās prasmes raksturo saskarsmes kvalitāti, spēju strādāt komandā, izprast citu cilvēku noskaņojumu, kā arī spēju uzņemties vadību un līdera lomu.

Vispārējās prasmes – šīs prasmes var izmantot dažādās situācijās atšķirīgās jomās. Tās ir, piemēram, problēmu risināšanas prasme, elastība jeb spēja produktīvi strādāt arī mainīgos darba apstākļos, radošums u. tml. Arvien biežāk šajā kategorijā iekļauj arī prasmi strādāt ar datoru.

Specifiskās prasmes – tās ir attiecināmas uz prasmēm un zināšanām izvēlētajā profesionālās darbības jomā, un tās tiek apgūtas gan studiju laikā, gan arī vēlāk, strādājot noteiktā jomā. Piemēram, grāmatvedim ir jāprot apieties ar kādu noteiktu grāmatvedības programmu, pedagogam jāspēj uzstāties lielas auditorijas priekšā utt.

Lai noskaidrotu, kuras no prasmēm tev ir izdevies pilnveidot sevī vairāk, aizpildi prasmju testu, atzīmējot tajā katru īpašību/prasmi, kas tevi raksturo. 

Ko tu vari darīt jau šodien, lai attīstītu un pilnveidotu savas prasmes un iemaņas?

 • Piedalies dažādās studentu grupās, organizācijās; izmanto iespēju darboties  vadošos amatos;

 • piedalies dažādos konkursos, kolektīvās spēlēs, semināros;

 • papildus mācies, apmeklē kursus, kas tev varētu būt saistoši vai noderīgi; ƒ

 • izmanto studiju praksi kā iespēju pilnveidot savas prasmes un iepazīt darba vidi  noteiktā jomā;

 • organizē dažādus projektus, kuru izpildei nepieciešama iepriekšēja plānošana un prioritāšu noteikšana, vai arī iesaisties kādā projektā kā brīvprātīgais, lai gūtu pieredzi darbu organizēšanā;

 • centies sasniegt izvirzītos mērķus, rodi motivāciju to īstenošanai un iedvesmo  citus cilvēkus aktīvai darbībai;

 • nosaki un īsteno organizācijas mērķus, to izpildē iesaisti arī citus dalībniekus;

 • piedalies pētījumos, mācies apkopot datus, tos analizēt un izdarīt secinājumus;

 • izvēlies tādas darba metodes, lai vienlaikus varētu sasniegt dažādus mērķus; ƒ

 • piedalies atšķirīgām auditorijām paredzētu pasākumu un prezentāciju sagatavošanā, uzstājies klausītāju priekšā, mācoties pārliecināt auditoriju un argumentēt savu viedokli;

 • veido personīgo portfolio, apkopojot savus nozīmīgākos iegūtos diplomus, sertifikātus, prezentāciju paraugus, apbalvojumus, rekomendācijas, kā arī citus dokumentus un materiālus, kas uzskatāmi liecina par taviem profesionālajiem sasniegumiem.


Protams, ka darba pieredze prasmju pilnveidošanā ieņem būtisku vietu, tomēr pastāv arī citi veidi, kā prasmes var attīstīt: